Onderzoeken - Sarphati Amsterdam

Overslaan en naar inhoud gaan

Onderzoeken

   

Onderzoek voor gezonde groei en ontwikkeling

Omgevingsinvloeden vormen een groeiende bedreiging voor de gezondheid van de opgroeiende jeugd in Amsterdam. De beschikbare wetenschappelijke kennis is nog onvoldoende om deze bedreiging te keren. Sarphati Amsterdam richt zich op onderzoek naar gezondheidsverschillen in relatie tot de sociale en fysieke omgeving. Met onze onderzoeken doen wij kennis op die vertaald kan worden naar interventies gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen in Amsterdam.

De onderzoeksresultaten van Sarphati Amsterdam beogen unieke inzichten te geven in de bevordering van een gezonde groei en ontwikkeling van de Amsterdamse jeugd. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar waarom sommige kinderen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas, de gevolgen hiervan en mogelijke interventies.

Sarphati Amsterdam onderzoeken

Subcohort

AIMS (Amsterdam Infant Microbiome Study)
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Joanne Ujcic-Voortman
 • Organisatie: GGD Amsterdam

Het menselijk microbioom ontwikkelt zich in de eerste drie jaar van het leven en wordt beïnvloed door een scala aan omgevingsfactoren zoals wijze van geboorte, soort voeding en het gebruik van antibiotica. Een verstoring van het microbioom kan het ontstaan van overgewicht/ obesitas en cariës beïnvloeden. Momenteel ontbreekt het echter aan onderzoek in de vroege kindertijd naar de relatie tussen overgewicht/obesitas en cariës en de ontwikkeling van het microbioom. Met AIMS willen we een dataverzameling opzetten om exploratief onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het microbioom in relatie tot gezonde groei en ontwikkeling. We richten ons in het bijzonder op de ontwikkeling van de groei en mondgezondheid. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van voeding en andere leefstijlfactoren in de leeftijd van 0-3 jaar afkomstig van verschillende etnische groepen in Amsterdam.
Meer informatie kunt u vinden op de website van AIMS.

Home sampling is a feasible method for oral microbiota analysis for infants and mothers

Sarphati Etnografie
Antwoord tonen

De Universiteit van Amsterdam onderzoekt, in samenwerking met de GGD, hoe Amsterdamse jonge kinderen en hun ouders in de praktijk omgaan met eten, bewegen en slapen van kinderen gedurende de eerste levensjaren van het kind. Het doel van deze studie is om meer te weten te komen over de alledaagse zorg voor kinderen thuis en hoe zich dit verhoudt tot de publieke gezondheidszorg. Juist de eerste jaren van het kind, waarin er zoveel op ouders afkomt, zijn van groot belang. In de eerste jaren ontwikkelen zich binnen huishoudens manieren van eten, slapen en bewegen die op de lange termijn van invloed zijn op de gezondheid.

Rapport Kwetsbare groepen, hoofdstuk 5
Family health competence: Attachment, detachment and health practices in the early years of parenthood
Persbericht UvA ‘Hoe jonge gezinnen omgaan met dreigingen en beperkingen als gevolg van COVID-19
How COVID-19 policies play out in daily life, our research on risk and emotion managment
Project Samenvatting Sociale Isolatie

Sarphati Diaries: Voeding in de overgang van melkvoeding naar vaste voeding
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Joy Hall
 • Organisatie: GGD Amsterdam & VU Amsterdam

De GGD start samen met de Vrije Universiteit het Sarphati Diaries onderzoek onder 200 Amsterdamse gezinnen. Het doel van dit onderzoek is te bestuderen hoe de voedselinname bij baby’s er uit ziet tijdens de overgang van melkvoeding naar vaste voeding. Dit is een belangrijke periode voor de ontwikkeling van gezonde eetgewoontes.

Met dit onderzoek willen wij meer te weten komen over wat én op welke momenten Amsterdamse baby’s eten en drinken in deze periode. We zullen het onderzoek uitvoeren bij gezinnen met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond, zodat we ook kunnen kijken naar culturele verschillen. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan nog betere adviezen om de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties kinderen in Amsterdam te verbeteren.

Wat gaan wij precies doen?

Met de hulp van 200 gezinnen willen wij onderzoeken hoe de voedselinname bij baby’s verloopt in de overgangsperiode van melkvoeding naar vaste voeding. Daarom vragen wij deelnemers een 3-daags voedingsdagboek in te vullen wanneer hun kind 6 en 12 maanden is. Hierin schrijven deelnemers op wat en wanneer hun kind eet en drinkt. Daarnaast maken zij enkele foto’s van de maaltijden van hun kind. Als het voedingsdagboekje volledig is ingevuld, zal de onderzoeker een afspraak maken om het voedingsdagboekje door te nemen en hier een aantal vragen over te stellen. Bij 6 maanden vullen deelnemers ook een korte vragenlijst in over hun achtergrond en de voeding van hun kind in afgelopen maanden.

Opgroeien in Amsterdam
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Geertjan Overbeek
 • Organisatie: UvA

Het primaire doel is om te onderzoeken hoe opvoeding van ouders samenhangt met DNA methylatie, stress regulatie en gedragspatronen van kinderen. Daarnaast gaat dit project in op de vraag of opvoedondersteuning voor ouders de stressregulatie van kinderen verbetert en het gedrag van kinderen positief stimuleert, via een proces van veranderingen in DNA methylatie van kinderen.

GEAR (Growing Emotion and Attention Regulation)
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Martina Zaharieva
 • Organisatie: UvA & Research Priority Area Yield

Zelfregulatie is een belangrijke voorspeller voor sociaal-economische en gezondheidsuitkomsten. Daarom is het cruciaal om het ontwikkelingsverloop van zelfregulatie nauwkeurig te kunnen meten. Met behulp van precieze metingen van oogbewegingen hebben we een serie tests ontworpen om bij jonge babys zelfregulatie in hun aandacht te meten. In ons huidige onderzoek bestuderen we de ontwikkeling van zelfregulatie van aandacht in relatie tot andere zich ontwikkelende vormen van zelfregulatie – van de controle van emoties tot de regulatie van slaap, voeding en temperament.

 • Contactpersoon: Patty Leijten
 • Organisatie: UvA & Research Institute for Child Development and Education

Professionals hebben behoefte aan een handzaam hulpmiddel, of beslistool, om hun keuzes voor behandeling op te baseren. Om deze te kunnen ontwikkelen, moeten we beter weten welke risicofactoren binnen gezinnen bijdragen aan gedragsproblemen, en behandelbaar zijn op een manier die aansluit bij de opvoedwaarden van ouders. In dit project ontwikkelen we een algoritme om de meest effectieve behandeling voor gedragsproblemen bij kinderen te voorspellen. Het algoritme wordt gebaseerd op kennis over de precieze rol die risicofactoren binnen gezinnen spelen. Dit algoritme wordt omgezet in een beslistool die professionals helpt om een behandeling voor gedragsproblemen bij kinderen te kiezen.

My Little Moves
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Jelle Arts
 • Organisatie: Amsterdam UMC & GGD Amsterdam

Het doel van het ‘My Little Moves’ project is het ontwikkelen van betrouwbare, valide, en gebruiksvriendelijke meetinstrumenten om 24-uurs beweegpatronen (fysieke activiteit, zittend gedrag, en slaap) van 0-4-jarige kinderen te kunnen monitoren. Deze instrumenten zullen worden gebruikt voor het in kaart brengen van deze 24-uurs beweegpatronen en de relatie met groei, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op deze patronen. Op basis van deze kennis wordt een advies voor een beweegrichtlijn opgesteld, en worden aanbevelingen gedaan voor interventies.

 • Contactpersoon: Patty Leijten
 • Organisatie: UvA

Angst is een van de meest voorkomende mentale problemen in de kindertijd. Ouder-interventies om angst te verminderen lijken potentie te hebben, onder andere omdat ze risicofactoren voor angst in de gezinscontext kunnen aanpakken. Project DAPPer test de effecten van verschillende ouder-interventie componenten om beginnende angstproblemen bij kinderen (7 t/m 11 jaar) te verminderen. Aan de hand van online vragenlijsten, afspraken en dagboekjes onderzoeken we wat werkt, en voor wie.

 • Contactpersonen: Eco de Geus & Hidde van der Ploeg
 • VU Amsterdam & Amsterdam UMC

Deze pilotstudie, uitgevoerd parallel in negen Europese landen, heeft als doel de hoeveelheid lichaamsbeweging bij Europese jongeren te meten en inzicht te krijgen in de factoren die deze beweging beïnvloeden. Met behulp van een gestandaardiseerde aanpak worden de lichaamsbewegingen van deelnemers aan het Sarphati Cohort (9-12 jaar) objectief gemeten met beweegmeters. Door de verzamelde gegevens analyseren we waarom sommige jongeren meer bewegen dan andere, en kunnen we voorspellen wie voldoende beweging krijgt, rekening houdend met geslacht en leeftijd. Deze inzichten zullen ons helpen om strategieën te ontwikkelen om regelmatige lichaamsbeweging bij jongeren te bevorderen als een cruciaal gezondheidsgedrag.

Sarphati Cohort data-analyses

Slaap en groei van Amsterdamse kinderen in de eerste 1.000 dagen
Antwoord tonen
 • Contactpersoon Margreet Harskamp
 • Organisatie: Amsterdam UMC

In het promotie traject ‘Slaap en groei in de eerste 1000 dagen’ richt ik mij op slaap en gezondheid tijdens de zwangerschap en baby-peuter leeftijd. Ik heb eerst gekeken wat er bekend is in de literatuur over een verband tussen slaap bij zuigelingen en hun latere groei. In het ABCD cohort heb ik daarna onderzocht of er factoren in de zwangerschap en baby leeftijd zijn die effect hebben op latere slaapproblemen. En wat het effect is van slaaptekort in de zwangerschap op latere lichaamssamenstelling en bloeddruk van het kind. Ook kijk ik of excessief huilen op de leeftijd van 3 maanden verband heeft met latere slaap en groei met behulp van ABCD data. In het Sarphati Cohort onderzoek ik hoe vaak slaapproblemen voorkomen in de eerste 2 levens jaren en of vroege slaap of melkvoedingsproblemen een voorspeller zijn van latere slaapproblemen. Als laatste wil ik graag kijken of het ook positief werkt als we de slaap van baby’s beïnvloeden.
• DOI: Potential determinants during ‘the first 1000 days of life’ of sleep problems in school-aged children
• DOI: Gestational sleep deprivation is associated with higher offspring body mass index and blood pressure
• DOI: Sleep during Infancy and Associations with Childhood Body Composition: A Systematic Review and Narrative Synthesis

Verband tussen hoeveelheid beeldschermgebruik en slaap bij jonge kinderen
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Brenda de Zwart
 • Organisatie: Amsterdam UMC

Samenvatting: Deze studie maakt gebruik van data uit de Kernset-plus van het Sarphati Cohort met als doel inzicht te krijgen in het beeldschermgebruik en slaapgedrag van Amsterdamse kinderen van 18 maanden tot 3,9 jaar. Door de data van drie meetmomenten (18 maanden, 3 jaar en 3,9 jaar) te gebruiken, wordt bekeken hoe beeldschermgebruik verandert over tijd. Tevens wordt de longitudinale associatie tussen het beeldschermgebruik en slaap (uitgedrukt in duur en kwaliteit) bepaald. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan nog betere adviezen voor ouders.

Covid-19 analyses binnen het Sarphati Cohort
Antwoord tonen
 • Contactpersoon: Arnoud Verhoeff
 • Organisatie: GGD Amsterdam

In de deze analyse willen we onderzoeken wat er mogelijk is met de onderzoeksdata binnen het Sarphati Cohort. Aangezien een groot deel van de dataverzameling plaats heeft gevonden tijden de Covid-19 pandemie zijn we benieuwd of de lockdowns invloed hebben gehad op uitkomsten in het onderzoek. Daarom starten we met de vraag: wat is de invloed van de lockdowns op de ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders?

We hebben hiervoor een zestal indicatoren geselecteerd: Drie over het kind (beeldschermgebruik, motorische ontwikkeling en slaap) en drie over de ouders (eenzaamheid, psychological distress en opvoedbelasting).

Mede mogelijk gemaakt door Sarphati Amsterdam

 • Healthy Sleep Project
 • Lekker Gezond
 • Meten van Slaapgezondheid
 • ABCD studie